BF091211.jpg
コノハバッタ
学名:Systella sp.
BF091211

黄緑色のコノハバッタ(BF091207と同じ個体)。
日本のバッタのように、緑色、褐色など個体によって色が異なる。prev.gif      INDEX   


© 2011 Yohei Kambayashi